مایکروسافت گزارش کانسومر ریپورتز را نادرست و مشکل‌دار دانست

مایکروسافت در پاسخ به گزارش کانسومر ریپورتز، یافته‌های این نشریه‌ی را نادرست خواند.