آیا نور همواره با سرعت یکسانی حرکت می‌کند؟

فرقی ‌نمی‌کند که شما با چه سرعتی حرکت می‌کنید، همواره چیزی به نام نور وجود دارد که شما هرگز نمی‌توانید به آن برسید.