تصمیمات اشتباه وزارت صنعت علت افزایش قیمت خودروهای وارداتی است

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، علت افزایش قیمت خودروهای وارداتی را سیاست‌های اشتباه وزارت صنعت و معدن دانست.