باتری کاغذی

به تازگی یکی از اساتید دانشگاه بینگهمتون موفق به تولید نوعی باتری کاغذی جدید شده است که نیروی مورد نیاز آن، از طریق آب دهان تامین می‌شود. تحقیقات دانشمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در مناطق در حال توسعه یا جایی که انرژی به راحتی در دسترس نیست، باکتری‌ها عملکرد بسیار مناسبی در تولید انرژی ...

نوشته این باتری کاغذی جدید، نیروی مورد نیاز خود را از طریق بزاق دهان تامین می‌کند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.