ما در حال ورود به دوره جدیدی در دنیای رنگ‌ها و علوم رنگ‌شناسی هستیم

رنگ‌ها از پدیده‌هایی هستند که در کنار زیبایی خود، نقشی بسیار دقیق و حیاتی در سازوکار جهان اطرافمان بازی می‌کنند.