تأثیرگذارترین افراد حوزه فناوری از نگاه مجله تایم (بخش اول)

مجله‌ی تایم بیست نفر از تاثیرگذارترین افراد حوزه‌ی فناوری را معرفی کرده است.