آیا کار زیاد شما را فرسوده کرده است؟

روانشناسان با مطرح کردن ۱۰ سؤال، از شما می‌خواهند وضع روحی خود را بررسی کنید تا متوجه شوید آیا در معرض فرسودگی ناشی از کار زیاد هستید؟