معاون وزیر ارتباطات: با اپراتوری که از خروج مشترک ممانعت کند برخورد می‌کنیم

معاون وزیر ارتباطات ابهامات مطرح‌شده در زمینه‌ی ممانعت اپراتورها از خروج مشترکان پس از ترابرد را رد کرد.