ای‌ ام‌ دی و اینونتک از پروژه «یک پتافلاپ» رونمایی کردند

کمپانی ای‌ام‌دی، طی کنفرانس SIGGRAPH، از همکاری خود با شرکت اینونتک در پروژ‌ه‌ای با نام پروژه‌ی ۴۷ خبر داد.