امضاء قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی رنو با ایران

بر اساس قرارداد جدید مبنی بر همکاری مشترک سه‌جانبه بین ایدرو، شرکت پرتو نگین ناصح و رنو، سهم مشارکت رنو ۶۰ درصد، سهم مشارکت ایدرو ۲۰ درصد و سهم مشارکت شرکت پرتو نگین ناصح نیز ۲۰ درصد است.