الزام دریافت مجوز شبکه های اجتماعی خارجی در ایران

شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.