اتفاق‌هایی که قبل از همه‌گیر شدن واقعیت افزوده‌ باید رخ بدهند

واقعیت افزوده به‌زودی به یکی از فراگیرترین تکنولوژی‌ها در دهه‌ی اخیر تبدیل خواهد شد؛ ولی در این راه موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.