دستیابی محققان به یکی از مهم‌ترین الزامات رایانش کوانتومی

رایانش کوانتومی و کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند انقلابی را در صنعت فناوری ایجاد کنند؛ محققان به تازگی به یکی از الزامات اصلی این راه دست یافته‌اند.