۱۳ مرداد: تولد نیکولا ژاک کنته مخترع مداد

۲۶۲ سال پیش در چنین روزی نیکولا ژاک کنته نقاش و ماجراجوی فرانسوی در بخش نورماندی کشور فرانسه چشم به جهان گشود. شهرت نیکولا ژاک کونته بخاطر اختراع مداد است.