۱۲ مرداد: سالگرد امیل برلینر مخترع دستگاه گرامافون

۸۸ سال پیش در چنین روزی امیل برلینر مخترع آلمانی-آمریکایی در شهر واشنگتون دی سی چشم از جهان فروبست. شهرت این مخترع بزرگ بخاطر اختراع دستگاه گرامافون است.