فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه برای ارا‌ئه‌ی ۴۴۰ سرویس الکترونیکی توسط ۵۱ دستگاه رونمایی شد.


فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه برای ارا‌ئه‌ی ۴۴۰ سرویس الکترونیکی توسط ۵۱ دستگاه رونمایی شد.

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه برای ارا‌ئه‌ی ۴۴۰ سرویس الکترونیکی توسط ۵۱ دستگاه رونمایی شد.


فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه برای ارا‌ئه‌ی ۴۴۰ سرویس الکترونیکی توسط ۵۱ دستگاه رونمایی شد.

Next post خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند

Previous post ناتوانی ناسا در انجام مأموریت سفر به مریخ به علت محدودیت بودجه

Zoomit / زومیت

About the Author Zoomit / زومیت

Related Posts