شناسایی نشانه‌هایی از مواد بیوشیمیایی کلیدی در تایتان؛ بزرگ‌ترین قمر زحل

ماده‌ای جالب در اتمسفر قمر تایتانِ سیاره‌ی زحل پیدا شده است که روی زمین به‌وفور در سلول‌ها دیده می‌شود و می‌تواند به تشکیل یک غشای سلولی بیانجامد.