تیم ربات انسان‌ نمای دانشگاه امیرکبیر در جهان سوم شد

 تیم ربات انسان‌ نمای دانشگاه صنعتی امیر کبیر در ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن، مقام سوم جهانی را کسب کرد.