آزمون ارزیابی انگیزه رهبری در کسب و کار

انگیزه برای رهبری و مدیریت کسب و کار، از الزاماتی است که در صورت نداشتن آن، روند مدیریتی افراد با مشکلاتی اساسی روبرو می‌شود.