مقیاس دهی و رشد شرکت با سرمایه گذاری در منابع انسانی

رشد و توسعه‌ی یک کسب‌وکار، تنها به سرمایه‌گذاری روی مراحل تولید محصول وابسته نیست. نیروی کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولیدی، به توجه بیشتری نیاز دارد.