مایکروسافت به عضویت بنیان محاسبات بومی ابری (CNCF) درآمد

شرکت مایکروسافت به عضویت بنیان محاسبات بومی ابری (CNCF) درآمده است.