وزیر ارتباطات: اپراتورهای مجازی و اصلی مکمل هم هستند

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که اپراتور مجازی  و اصلی مکمل و همکار هم خواهند بود و با هماهنگی و تفاهم، خدمات تخصصی ارائه خواهند کرد.