جاسازی تراشه در بدن کارمندان برای پرداخت و هویت سنجی

یک کمپانی آمریکایی برای تسهیل پرداخت و همچنین هویت سنجی کارمندان در کمپانی‌های مختلف، تراشه‌ای به‌اندازه‌ی دانه برنج برای قرارگیری در بدن کارمندان معرفی کرده است.