آیا کارآفرینان ایرانی به اندازه کافی به ثبت برند اهمیت می‌دهند؟!

تعداد برندهای ثبت شده در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر است که این موضوع ممکن است به ضرر کارآفرینان و صاحبان مشاغل و صنایع تمام شود!