چگونه در مذاکرات دیگران را متقاعد کنیم

انسان‌ها دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند. برای اینکه آن‌ها را متقاعد کنید، بهتر است با هر فرد متناسب با خصوصیات شخصیتی او صحبت کنید.