شرکت سپ نسخه‌ی جدید اپلیکیشن سه سوت را ارائه کرد

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در الکامپ ۲۰۱۷ نسخه‌ی جدیدی از اپلیکیشن (سه سوت) ارائه کرد.