آپدیت جدید تلگرام: ارسال پیام های محو شونده، بیوگرافی و موارد دیگر

پدیت جدید تلگرام با شماره نسخه 4.2 و با امکانات جالبی همچون پیام های محو شونده و بیوگرافی منتشر شد.