آشنایی با استارتاپ دیدئو؛ موتور جستجوی ویدئو

دسترسی به یوتیوب برای کاربران ایرانی با دشواری‌هایی همراه است از این رو استارتاپ دیدئو به دنبال رفع این موانع است.