نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها (بخش سوم)

در مورد تابش‌های الکترومغناطیسی و اثر آنها روی انسان و محیط داستان‌پردازی‌های زیادی شده است. در این بخش از گزارش سعی خواهیم داشت تا به برداشتی واقعی در این مورد برسیم.