زودفود با نام اسنپ فود به کار خود ادامه می‌دهد

زودفود به‌منظور هم‌افزایی با اسنپ، از این پس با نام اسنپ‌فود به مشترکان خود ارائه‌ی سرویس خواهد کرد.