واقعیت افزوده، پایانی بر عصر گوشی‌های هوشمند

با پیشرفت و رواج واقعیت افزوده، چه بر سر گوشی‌های هوشمند خواهد آمد؟