مرخصی با حقوق، مزیت با ارزشی که به کارمندان خود اهدا می کنید

بسیاری از کارمندان معتقددند مرخصی با حقوق یکی از مزایای الزامی هر قرارداد کسب و کار است و پاداشی باارزش به حساب می‌آید.