آیا افراد با فعالیت ذهنی بالا به استراحت بیشتری نیاز دارند؟

همان‌طور که ماهیچه‌های بدن به استراحت نیاز دارند، بی‌تردید مغز انسان نیز برای عملکرد بهتر نیازمند خواب و استراحت کافی است.