۲۹ تیر: ترور نافرجام آدولف هیتلر

۷۳ سال پیش در چنین روزی، برنامه‌ی ترور آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی اجرا شد. این اقدام که تحت پوشش عملیات والکیری انجام شد، موفق آمیز نبود.