ویکی لیکس: روترهای اپل تنها نمونه‌های مقاوم در برابر هک CIA

بر اساس اسناد ویکیلیکس، سازمان سیا از سالها پیش با هک روتر‎های وای‎فای، بهراحتی اطلاعات شبکههای مختلف را زیر نظر دارد.