استفاده‌‌ محرمانه‌ صدها کارگر از نسخه جدید گوگل گلس

گزارش‌‌های اخیر نشان می‌دهند که صدها کارگر کارخانه، در دو سال گذشته از نسل جدید گوگل گلس استفاده می‌کنند.