هر آنچه درباره برگ سبز، نقل و انتقال خودرو و شماره‌ گذاری آن باید بدانید

برگ سبز خودرو چیست؟ چرا انتقال خودرو باید در دفترخانه اسناد رسمی نیز به ثبت برسد؟ به چه مدارکی جهت دریافت پلاک جدید خودرو در مراکز شماره‌گذاری نیاز است؟