مدیریت اختلافات و مشاجرات در محیط کار

اگر اختلاف‌ نظر کارمندان به نحو شایسته‌ای حل نشود، فضای بین سایر کارمندان هم شفافیتش را از دست می‌دهد و درنهایت این سازمان است که بیشترین آسیب را می‌بیند.