آینده‌ ایران در اختیار اینترنت اشیاء است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اینترنت اشیاء، آینده‌ی ایران را در اختیار این تکنولوژی دانست.