گاز طبیعی و گیربکس الکترونیک؛ نقشه راه فولکس واگن برای آینده

حرکت به سمت فناوری‌های جدید و پیشرفته در کنار تولید خودروهای مفهومی مدتی است که مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است. فولکس واگن هم با سرمایه‌گذاری روی سیستم DSG و سوخت CNG در این راستا موفقیت‌های زیادی داشته است.