گامی دیگر در مسیر ساخت اندام‌های بدن انسان با استفاده از سلول‌های بنیادی

 توانایی تولید اندام‌های جایگزین برای بدن بدون نیاز به عضو‌ اهدایی و تنها با استفاده از سلول‌های بنیادی، باعث ایجاد تحول بزرگی در دنیای پزشکی خواهد شد.