هوش‌ مصنوعی شرکت دیپ مایند در حال یادگیری پارکور

شرکت دیپمایند، یک هوش مصنوعی ساخته است که به‌صورت خودکار نحوهی حرکت در شرایط پیچیده را با استفاده از آزمون و خطا فرامی‌گیرد.