آیا آیفون 7 اس و آیفون 8 با تأخیر عرضه خواهد شد؟

شایعات جدید نشان می‌دهند که تولید آیفون 8 و آیفون 7 اس هنوز توسط فاکسکان و پگاترون آغاز نشده است.