افزایش ۶۳ درصدی درآمد دولت از مالیات خودروهای وارداتی

مالیات دریافتی دولت از خودروهای وارداتی در سال گذشته، با ۶۳ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.