فیسبوک به دنبال ساخت خانه در سیلیکون ولی است

فیسبوک با ساخت ۱۵۰۰ خانه در سیلیکون ولی، به دنبال حل مشکل اسکان کارکنان خود در این منطقه است.