۲۲ تیر: زادروز ژولیوس سزار

۲۱۱۷ سال پیش در چنین روزی، ژولیوس سزار یا قیصر روم چشم به جهان گشود. ژولیوس سزار در کنار کراسوس و پومپیوس، یکی از فرماندهان سه‌گانه رم قبل از جنگ داخلی و رسیدن به قدرت مطلق در روم بود.