تأثیر لباس و وضعیت ظاهری بر کسب و کار

در موفقیت شغلی و ارتقاء کسب و کار، عوامل بسیاری مؤثر هستند؛ اما شاید کمتر کسی به تأثیر لباس و پوشش بر این حوزه توجه کرده باشد.