سیری محبوب‌ترین دستیار صوتی هوشمند است

آمار و ارقام جدید نشان از این دارند که با وجود کاهش تعداد کاربران، سیری محبوب‌ترین دستیار صوتی هوشمند مورد استفاده است.