داستان ادامه‌دار کشمکش پلیس و دفاتر اسناد رسمی

مجلس و رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی کشور، نسبت به اظهارات سخنگوی ناجا در مورد برگ سبز خودرو و سند رسمی بودن آن واکنش نشان دادند.