ثبت سند خودرو توسط پلیس قانونی است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد نیست

سخنگوی ناجا با اعلام قانونی بودن سند خودروی صادره از طرف پلیس، اعلام کرد نیازی به حضور در دفترخانه ثبت اسناد جهت نقل و انتقال خودرو نیست.